S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

2. Objednávanie tovaru a služby

3. Dodacie podmienky

4. Cena a doprava

5. Platobné podmienky

6. Preberanie tovaru

7. Odstúpenie od zmluvy

8. Storno objednávky zo strany kupujúceho

9. Záruka a servis

10. Riešenie sporu ARS

11. Formuláre

12. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa GDPR

13. Záverečné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky A-WINGS s.r.o.

Prevádzkovateľom služby www.marketsk.sk je spoločnosť

A-WINGS s.r.o.,
Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava1,
odd. Sro, vložka č. 77966/B zo dňa 21.12.2011.
IČO: 46464107
IČDPH: SK2820012283
Tel: 0949 226 496
e-mail: obchod@marketsk.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
Odbor ochrany spotrebiteľa
tel.: 00421 2 58272132
www.soi.sk

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

upravujú vzťahy na ponuku uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa § 409 a nás. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi predávajúcim a objednávajúcim podnikateľom ako zmluvnými stranami

alebo

upravujú vzťahy na ponuku uzatvorenia kúpnej zmluvy a riadia sa zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení medzi predávajúcim a objednávajúcim - spotrebiteľom ako zmluvnými stranami.

Zmluvné strany

1.1 Predávajúci je spoločnosť A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava1, odd. Sro, vložka č. 77966/B zo dňa 21.12.2011 a koná v rámci predmetu svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti. (ďalej len "predávajúci")

1.1.2 Objednávateľ podnikateľ (ďalej len "kupujúci podnikateľ")

alebo

1.1.3 Objednávateľ spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ")

Vymedzenie pojmov

1.2.1 Kupujúci podnikateľ (ďalej len "kupujúci") je fyzická osoba, alebo právnicka osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do evidencie podľa podľa osobitého predpisu, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar, služby, alebo dielo v rámci potrieb svojho podnikania, za účelom jeho ďalšieho predaja, alebo obchodovania s ním.

1.2.2 Kupujúci spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci") je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo akejkoľvek inej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania, kupuje tovar, služby, alebo dielo výhradne len pre svoju osobnú potrebu.

1.2.3 Tovarom, službou, alebo dielom sa rozumie predmet kúpnej zmluvy. Ponika tovaru, služby, alebo diela predávajúceho môže byť zverejnená na jeho webovej stránke http://www.marketsk.sk, alebo môže byť individuálne vypracovaná len pre objednávateľa.

1.2.4 Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formlár zo stránky http://www.marketsk.sk, ktorý obsahuje všetky informácie o objednávateľovi, zoznam objednávaného tovaru s uvedením kúpnej ceny za tovar a ak boli objednané aj ceny príplatkovej služby. Objednávku môže objednávateľ zaslať aj e-mailom a bežnou poštou.

1.2.5 Kúpna zmluva (ďalej len "zmluva") je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim podnikateľom.

1.2.6 Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len "zmluva") je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom.

1.2.7 Zmluva uzatvorená na diaľku (ďalej len "zmluva") je zmluva uzatvorená na základe elektronickej objednávky prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail, telefón).

2. Objednávanie tovaru a služby

2.1 Kupujúci si vyberá a objednáva výrobky, služby, alebo dielo predávajúceho prostredníctvom internetového obchodného systému prevádzkovanom na internetovej adrese www.marketsk.sk formou elektronickej objednávky cez elektronický nákupný formulár v časti Nákupný košík v e-shope www.marketsk.sk, alebo zaslaním objednávky na e-mailovú adresu: obchod@marketsk.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku (ďalej len "objednávka").

2.2 Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko zodpovednej osoby, úplnú poštovú adresu a miesto pre doručenie tovaru, alebo služby, fakturačnú adresu pre vystavenie riadneho daňového dokladu, telefónne číslo na osobu zodpovednú za koordináciu pri spracovaní objednávky a pri doručení zásielky, e-mailový kontakt, údaje o IČO, DIČ a pre platcov DPH aj IČ DPH. V objednávke je potrebné jasne uviesť názov a typ objednávaného tovaru, služby, alebo diela, požadované rozmery, farebné vyhotovenie a zoznam voliteľného príslušenstva, alebo doplnkov, alebo presnú špecifikáciu objednávanej služby, počet jednotkových kusov, alebo rozsah plnenia služby, dátum vystavenia objednávky.

Zmluva uzatváraná na diaľlu prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.marketsk.sk tieto podmienky spĺňa automaticky.

2.3 Všetky získané údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou údajov o dodacej adrese pre osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.4 Prijatá objednávka evidovaná v systéme predávajúceho sa momentom prijatia predávajúcim stáva záväzným obchodným vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5. Predávajúci overí správnosť prijatej objednávky, potvrdí správnosť obsahu prijatej objednávky, potvrdí spôsob dopravy a oznámi predpokladaný dodací termín na doručenie tovaru, služby, alebo diela.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, služby, alebo delo a to z dôvodu:
2.6.1 objednaný tovar sa v čase prijatia objednávky už nevyrába, alebo jeho výroba je dočasne prerušená, alebo obmedzená a z takéhoto dôvodu nie je možné tovar včas a riadne doručiť kupujúcemu
2.6.2 dodávateľ tovaru zmení cenu dodávaného tovaru, takže tovar nie je možné ponúknuť v takej cene, v akej je uvedený na internetovej stránke predávajúceho
2.6.3 z dôvodu neúmyselnej systémovej chyby a bez zjavného úmyslu a zámeru nepravdivo informovať kupujúceho o nepravdivej cene za tovar, ak bola na internetovej stránke uvedená omylom chybná cena za tovar, službu, alebo dielo

2.7 Kupujúci sa pri využití stornovať vystavenú objednávku na tovar, službu, alebo dielo riadi podľa bodu č. 7 týchto VOP

3. Dodacie podmienky

3.1 Dodací termín môže byť pre jednotlivé tovarové skupiny a produkty rôzny. Termín dodávky, alebo možný termín odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky zo strany predávajúceho. Informačný údaj uvedený pri každom produkte, ktorý je vyznačený textom "Dostupnosť" vyjadruje možný termín, v akom je obvykle produkt dostupný u dodávateľa. Termín "Dostupnosť" nie je záväzným časovým údajom, ale má len informatívny charakter a informuje o skutočnosti, že tovar je možné objednať.

3.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky, alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky. Pri objednávke väčšieho množstva tovaru, služby, alebo diela sa termín dodávky, alebo odberu upresní po dohode s kupujúcim.

3.3 Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

3.4 V prípade doručenia tovaru prepravnou kuriérnou službou, môže byť kupujúci o termíne dodania informovaný e-mailom, alebo telefonicky priamo kuriérom prepravnej spoločnosti prostredníctvom hovoru, alebo SMS.

3.5 Tovar je doručovaný externými prepravnými spoločnosťami a preprava doručovanie sa riadia platnými prepravnými podmienkami týchto prepravných spoločností.

3.6 Tovar sa vždy odovzdáva na základe preberacieho protokolu osobe, ktorá je určená kupujúcim, ako osoba zodpovedná za príjem zásielky a zásielka sa zloží pred prvé uzamykateľné dvere objektu označeného kupujúcim ako dodacia adresa. Pojem prvé uzamykateľné dvere sa rozumie vstupný priestor do budovy, alebo do objektu, ktorý je uvedený kupujúcim ako dodacia adresa. Pokiaľ je pred vstupnými dverami do budovy, alebo do objektu schodisko a nie je možné tovar zložiť na inom mieste, berie sa ako miesto odovzdania tovaru plocha pred týmto schodiskom. Vykládka tovaru môže vyžadovať asistenciu príjemcu.

3.7 V prípade, že sa jedná o zásielku tovaru uloženú na palete a budova je vybavená vykladacou rampou na manipuláciu s paletovým tovarom, považuje sa za miesto vykládky takýto vykladací priestor.

3.8 V prípade, že budova, alebo objekt na dodacej adrese nemá vykladaciu rampu, bude paletová zásielka zložená na ploche pred prvými uzamykateľnými dverami budovy, alebo objektu na dodacej adrese kupujúceho.

3.9 Kupujúcemu, ktorý je vybavený centrálnym príjmom tovaru, môže byť tovar zložený na plochu centrálneho príjmu.

3.10 Kupujúci berie týmito VOP na vedomie, že pracovník externej prepravnej služby nie je zodpovedný za vynášku tovaru a manipuláciu s tovarom za účelom jeho uskladnenia v priestoroch kupujúceho.

3.11 Predávajúci ponúka príplatkovú službu spojenú s vynáškou tovaru do iných priestorov, ako je priestor prvých uzamykateľných dverí. Táto služba je spoplatnená na základe cenovej kalkulácie, ktorá bude zohľadňovať rozsah jej naplnenia. O možnosti objednania doplnkovej vynáškovej služby je potrebné rokovať v čase zadávania objednávky.

3.12 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s dodaným tovarom.

3.13 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru, službe, alebo na dielo prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.14 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho prevzatí, tak ako bol doručený prostredníctvom vodiča externej prepravenj služby. Kontroluje sa vždy kompletnosť dodávky a neporušenosť prepravných obalov. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie dodávaného tovaru spôsobené pri preprave, alebo jeho nekompletnosť, je povinný uviesť túto skutočnosť do preberacieho listu, alebo do prepravného protokolu a zistený stav si musí pezpodmienečne nechať potvrdiť vodičom prepravnej služby.

3.15 Kupujúci musí najneskôr do 3 dní od dátumu prevzatia tovaru informovať predávajúceho o vade tovaru, alebo jeho nekompletnosti zistenej v dôsledku dodania tovaru s vadami pri prevzatí od vodiča externej prepravnej služby.

3.16 Kupujúci nemá okrem nároku z vady tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku dodania tovaru s vadami.

4. Cena a doprava

4.1 Cena tovaru, služieb alebo diela je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu v nadväznosti na okolnosti, keď zmeny cien nastanú u výrobcu, alebo dovozcu tovaru, prípadne zmeny cien vyplynú z legislatívnej a právnej úpravy zákonov a nariadení platných ku dňu vzniku týchto obchodných podmienok a cien uvedených pre jednotlivé produkty. Platná cena pre kupujúceho bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2 Ceny sú uvedené vždy v Euro bez DPH. Pokiaľ to nastavenie systému umožňuje, zobrazuje sa súčasne v karte jednotlivého produktu údaj s cenou bez DPH aj údaj s cenou s DPH.

4.3 Cena za dopravu je vyčíslená v časti nákupný košík, kde je zobrazená príslušná suma. Pokiaľ je pri produkte uvedená informácia "doprava zdarma" bude takto označený tovar odoslaný na adresu kupujúceho bezplatne len v rámci Slovenskej republiky - UPOZORNENIE: vykládka tovaru môže vyžadovať asistenciu príjemcu. Dopravné náklady na prepravu tovaru do inej krajiny v rámci EU budú vypočítané dodatočne na základe dodacej adresy a spôsobu prepravy.

4.4 Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

4.5 Konečná cena je cena, ktorú potvrdí predávajúci kupujúcemu a obsahuje sumy za všetky objednané tovarové položky, možné príplatkové sumy (poštovné, balné, doprvané, alebo iné príplatky, ktoré si účtuje predávajúci) a dane, ktoré musí kupujúci pre získanie naplnenia kúpnej zmluvy zaplatiť.

5. Platobné podmienky

5.1 Kupujúci môže uhradiť platbu voliteľným spôsobom:
a) doručenie zásielky na dobierku - platba v hotovosti vodičovi externej prepravnej spoločnosti pri preberaní zásielky 
b) platba na predfaktúru - platba predom, úhradenie celej kúpnej ceny na účet predávajúceho
c) platba na faktúru s vyznačeným termínom splatnosti - spôsob úhrady pre vybraných obchodných partnerov
d) zálohová platba - finančná zábezpeka, ktorá sa uplatňuje na vybraný tovar, alebo pre tovar vyrábaný podľa zadania a špecifikácií kupujúceho, vzťahuje sa najmä na tovar, služby, alebo dielo, ktorý nie je v bežnej obchodnej ponuke predávajúceho, alebo pre výrobu tovaru, kedy je potrebné použiť špeciálne poťahové látky, odlišný typ farebnej povrchovej úpravy ako pri bežne dostupných tovaroch, alebo je požadovaná kombinácia povrchovej úpravy, ktorá je riešená na zakázku, alebo pre tovar, kde je potrebné bežné rozmery tovaru upraviť, alebo pre tovar, kde sa kupujúcim vyžadujú špeciálne rozmery tovaru, alebo pre inak špecifikované požiadavky kupujúceho na dodanie, alebo úpravu tovaru s tým, že takto špecifikovaný tovar nie je možné zaradiť do bežnej obchodnej ponuky predávajúceho, tak pre všetky takéto prípady si predávajúci vyhradzuje právo požadovať a určiť výšku finančnej zábezpeky od kupujúceho.

5.2 Celková výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inom variante dopravy.

6. Preberanie tovaru

6.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

6.2 Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať si fyzickú neporušenosť/celistvosť a kompletnosť doručenej zásielky, skontrolovať počet kartónov a prepravných obalov, skontrolovať číselnú zhodu týchto kartónov a obalov s číslami na dodacom liste, alebo na inom dodacom dokumente. V prípade zistenia narušenia prepravného obalu je potrebné takýto obal zadokumentovať zhotovením obrazového dokladu - fotografia a skontrolovať, či neprišlo aj k poškodeniu uloženého tovaru (sú prípady, že nastalo poškodenie vonkajšieho prepravného obalu, ale k samotnému poškodeniu uloženého tovaru nedošlo, nakoľko je tento tovar chránený ešte prepravnou fóliou, alebo penovými, alebo polystyrénovými chráničmi), pokiaľ vizuálnou kontrolou nebolo zistené v mieste poškodeného obalu aj samotné poškodenie tovaru, je vhodné takéto balenie ešte dôkladne preskúmať, či sa vplyvom nárazu sa nepoškodili vnútorné časti na inom mieste.

Zistené nesprávne množstvo doručených prepravných obalov a zistené a zdokumentované zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný okamžite reklamovať u vodiča prepravnej služby a najneskôr do 3 dní od dátumu doručenia musí informovať predávajúceho.

Ak bude prepravnou spoločnosťou doručená zásielka, ktorá vykazuje jasné znaky viditeľného mechanického poškodenia, alebo zničenia, je kupujúci povinný ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke, alebo zásielku od vodiča prepravnej služby neprebrať.

Akákoľvek reklamácia na zásielku, ktorá bola kupujúcim prebraná a pri preberaní vykazovala známky fyzického poškodenia a tento stav nebol riadne a včas kupujúcim zdokumentovaný a oznámený predávajúcemu a tiež na stav, ak bolo zistené chýbajúce balenie, prípadne časť výrobku, ktoré neboli pri preberaní zásielky vyznačené, tak na takýto stav sa bude zo strany predávajúceho prihliadať ako na porušenie povinnosti kupujúceho pri preberaní objednaného tovaru a tieto skutočnosti nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

6.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k objednanému tovaru až po uhradení plnej kúpnej ceny, DPH a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

6.4 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a službu, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a službe ešte neprešlo na kupujúceho.

6.5 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho splnomocnencom.

6.6 Ak si kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme (na základe riadnej objednávky od kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

6.7 V prípade, ak kupujúci neprevezme zásielku a zásielka sa vráti nevyzdvihnutá späť predávajúcemu, kupujúcemu takto nezaniká povinnosť na úhradu nákladov spojených s prepravou tovaru, to znamená, že reálna suma nákladov za prepravu na trase od predávajúceho ku kupujúcemu a počet takto absolvovaných zaslaní vynásobený cenou podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá zásielku doručovala bude vyfakturovaný a poštou bude doručená faktúra na úhradu týchto dopravných nákladov. Kupujúci je týmto upovedomý, že odoslanie objednávky je zároveň považované aj ako platný podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 podľa občianskeho zákonníka, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
Storno poplatok môže predávajúci účtovať až do výšky 50% z celkovej kúpnej ceny tovaru.
Ak kupujúci neuhradí faktúru, v ktorej bola vyčíslená suma za neprevzatie zásielky, bude táto suma vymáhaná rozhodcovským súdom podľa platných zákonov SR.

6.8 Kupujúci je povinný doručený tovar skontrolovať bezprostredne pri prebratí od pracovníka kuriérskej spoločnosti. V prípade, že kupujúci zistí mechanické poškodenie na prepravnom obale tovaru, je kupujúci povinný skontrolovať aj samotný stav tovaru a v prípade poškodenia tovaru vyhotoviť s pracovníkom kurierskej spoločnosti záznam o poškodení - škodový zápis. Prepravná spoločnosť zodpovedá za poškodenie tovaru počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení bude kupujúcemu po ukončení riešenia škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru, alebo bude kupujúcemu dodaný nový výrobok.

Podpísaním prepravného listu kupujúcim pri prevzatí tovaru od prepravcu týmto kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že objednaný tovar bol doručený nepoškodený bez zavinenia dopravy. Na následné nároky spôsobené vinou dopravy nemožno potom brať zreteľ a budú zamietnuté.

Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku, či iné vady, ktoré neboli zjavné a nebolo možné ich odhaliť pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky písomne, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia tovaru na dodaciu adresu. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku, alebo viditeľných vád, či nesprávne dodaného množstva už nieje možné uznať. V reklamácií je kupujúci povinný závady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Odstúpenie od zmluvy - Kupujúci podnikateľ - pre kupujúceho podnikateľa môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho podnikateľa späť k predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

7.2 Odstúpenie od zmluvy - Kupujúci spotrebiteľ - je v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, diela alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci spoterbiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, služby, alebo diela, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí tovaru, služby, alebo diela. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Toto právo má kupujúci spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak chce kupujúci spotrebiteľ toto právo využiť, je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty pre odstúpenie od zmluvy a zaslať na adresu sídla predajcu: A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci spotrebiteľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, nepoužitý, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Dopravné náklady na vrátenie tovaru na adresu predávajúceho znáša kupujúci spotrebiteľ. Tovat zaslaný späť na adresu predávajúceho ako zásielka na dobierku nebude prevzatý.

7.3 Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy by mal byť v pôvodom obale a nepoškodený, ak sa jedná o tovar, ktorý bol dodaný zmontovaný do jedného celku a takto bol doručený kupujúcemu, musí v rovnakom stave a s rovnakými vlastnosťami byť doručený k predávajúcemu, ak sa jedná o tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu rozložený na jednotlivé diely, alebo časti, tento tovar sa nesmie montovať, alebo inak spájať, ale tovar sa musí v pôvodnom stave a spolu so všetkým príslušenstvom a ostatnými dielmi, spojovacím materiálom a kompletnou dokumentáciou (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.) odovzdať predávajúcemu.

Akýkoľvek tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy sa nesmie používať na dočasné použitie a uspokojenie potreby kupujúceho, všetky plochy a časti tovaru musia ostať neporušené a bez jasných známok použitia a poškodenia.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa týchto obchodných podmienok zodpovedá za prevzatý tovar aj v prípade, že nebola uhradená jeho plná hodnota a teda ako kupujúci nie je právoplatný držiteľ takéhoto tovaru a ako kupujúci chce odstúpiť od kúpnej zmluvy, ale ako kupujúci má všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný takto nadobudnutý tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar patriaci predávajúcemu.

7.4 Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

7.5 Tovar, ktorý bol kupujúcemu zaslaný na dobierku sa v prípade odstúpenia od zmluvy neposiela späť na adresu predávajúceho ako zásielka na dobierku, ale kupujúci ho doručí na adresu predávajúceho ako poistenú balíkovú zásielku, alebo ako zásielku prostredníctvom prepravnej kuriérskej spoločnosti. V prípade, že kupujúci vráti tovar predávajúcemu ako zásielku na dobierku, takáto zásielka nebude zo strany predávajúceho prijatá a bude vrátená späť na adresu kupujúceho.

7.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku najmä v týchto nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby k dielu, ktorá sa začala plniť s súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) ak ide o plnenie zmluvy, ktorej predmetom je dodanie produktu, služby, alebo diela, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančných trhoch, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

c) ak ide o začaté plnenie zmluvy, ktorej predmetom je dodanie produktu, služby, alebo diela zhotovovaného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, alebo sa jedná o začaté plnenie zmluvy na tovar, službu, alebo dielo, ktoré vzhľadom na jeho osobité a špecifické vlastnosti vyplývajúce zo zadania kupujúcim pri jeho objednávaní nie je možné vrátiť späť zhotoviteľovi, alebo nie je možné uskutočniť ponuku na predaj takto špecificky objednaného tovaru pre iného kupujúceho, alebo ak tovar, služba, alebo dielo je určený výhradne len pre potreby kupujúceho

d) pre zmluvu na tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti, alebo skaze

e) pre zmluvu na predaj tovaru, ktorý je uzavretý v ochrannom obale a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní kupujúcim porušený (ide najmä o sterilne balený tovar, tovar balený v ochrannej atmosfére a pod.)

f) pre zmluvu na predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

g) pre zmluvu na vykonanie naliehavých opráv, alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy, alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby, alebo tovar vopred neobjednal

7.7 Odstúpenie od zmluvy - Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpenie od zmluvy), alebo zrušiť jej časť v prípade, ak:

a) produkt zobrazený v elektronickom obchodnom systéme sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať v čase zadávania objednávky kupujúcim
b) zmenila sa cena u dodávateľa produktu v čase zadávania objednávky kupujúcim
c) vystavená cena produktu v elektronickom obchodnom systéme (e-shop) je chybná, nie však s úmyslom klamať, alebo inak zavádzať kupujúceho o výslednej cene produktu, alebo služby                                                                                                                                 d) predávajúci a kupujúci sa vzájomne nedohodnú na náhradnom termíne dodania, alebo náhradnom plnení, ktoré predávajúci ponúkne kupujúcemu ako alternatívnu náhradu za objednaný tovar, ktorý nie je možné kupujúcemu dodať                                                                 e) kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky, alebo kúpy tovaru, služby, alebo diela

7.8 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

8. Storno objednávky zo strany kupujúceho

8.1 V prípade stornovania prijatej a potvrdenej objednávky, v ktorej kupujúci požaduje výrobu, zhotovenie a dodanie tovaru, služby, alebo dieľa podľa ním zadaných parametrov je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade zabezpečenia nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky od kupujúceho podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., kedy bolo nutné z dôvodu začatia plnenia objednávky pre kupujúceho zaobstarať tovar, službu, alebo dielo, alebo v prípade, že v súvislosti s plnením zabezpečovania tovaru, služby, alebo diela došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

9. Záruka a servis

9.1 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci spotrebiteľ, alebo kupujúci podnikatľ obdrží pri kúpe produktu, služby, alebo diela.

Záruka - Kupujúci podnikateľ: Dĺžka záruky na akosť sa riadi podľa Obchodného zákonníka a môže byť stanovená záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste, uvedením dĺžky záruky na akosť v daňovom doklade, alebo uvedením dĺžky záruky na akosť v zmluve o dielo.

Záruka - Kupujúci spotrebiteľ: Dĺžka záruky podľa § 620 Občianskeho zákonníka je 24 mesiacov.

9.2 Pokiaľ v záručnom liste nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená podľa bodu 9.1, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu.

9.3 Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nadmerným používaním teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

9.4 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu riadiť sa reklamačným poriadkom predávajúceho. Tovar nie je možné bez komunikácie s predávajúcim poslať na jeho adresu. Kupujúci by sa takto vystavil riziku že reklamácia nebude prijatá.

Kupujúci je zodpovedný za prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu a tým aj za prípadné vzniknuté škody pri nej spôsobené. Tovar na reklamáciu odporúčame zasielať v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom náhradnom prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru (používajte špeciálne vzduchové obalové fólie a penové, alebo polystyrénové chrániče, zmršťovacie baliace fólie, alebo iný vhodný obalový materiál). Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť za poškodenie pri preprave kupujúci. Zásielka, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Tovar na reklamáciu sa nesmie zasielať na dobierku. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka zo strany predávajúceho prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nečistôt. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu, alebo priamo do servisného strediska hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

9.5 Reklamovaný výrobok - zásielka odoslaná od kupujúceho musí obsahovať :

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
 • kópiu faktúry,
 • popis závady,
 • kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu vzniknutého cenového rozdielu.

9.6 Záruka na tovar sa nevzťahuje na:

V záujme hladkého vybavenia reklamácie odporúčame venovať zvýšenú pozornosť nižšie uvedeným informáciám. Záruka na  výrobok sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo, alebo nastalo z týchto dôvodov:

 • bežné opotrebenie výrobku a jeho povrchových častí, vnútorných častí a vybavenia v súlade s používaním výrobku podľa jeho spôsobu určenia pokiaľ sa nemenia jeho funkčné vlastnosti
 • nadmerné mechanické opotrebenie výrobku nevhodnou záťažou, alebo preťažovaním nad stanovenú maximálnu nosnosť výrobku
 • znečistením výrobku, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania pravidelnej údržby a predpísaného intervalu servisných kontrol
 • používaním výrobku v podmienkach, pre ktoré svojím technickým riešením, konštrukciou a určením výrobcu nie je určené
 • vystavovaním výrobku v prostredí so zvýšenou teplotou, v prašnom a vlhkom prostredí, v prostredí s chemickým a mechanickým vplyvom, vlastnosti prostredia ktoré nezodpovedá prostrediu, pre ktoré je výrobok určený
 • poškodenie na poťahoch stoličiek a kresiel - poškodenie látkového, sieťovaného, alebo koženého čalúnenia, poškodenie plastového, alebo dreveného sedadla a operadla, ktoré vzniklo v dôsledku používania oblečenia, ktoré má na dotykovej ploche pri kontakte so sedadlom a operadlom kovové a plastové časti (zipsy, kovové a plastové spony a iné plastové, alebo kovové časti), používanie znečisteného pracovného odevu od riedidiel, farieb, rozpúšťadiel a ostatných prevádzkových chemikálií, s výnimkou ak poťah, alebo materiál stoličky nebol výslovne určený pre takýto typ prevádzky, mechanické poškodenie od výzbroja a výstroja sediacich osôb, ktoré má sediaca osoba pripevnené na svojom tele - výzbroj a výstroj pre ozbrojené a strážne zložky, poškodenie anatomickými a fyziologickými disproporciami sediacej osoby - prekročenie maximálnej povolenej nosnosti, používanie stoličiek určených pre bežnú kancelársku prácu na 24 hodinových pracoviskách
 • poškodenie nosného systému a nastavovacej mechaniky stoličiek a kresiel - poškodenie podstavca, koliesok a plynového piesta pri nedodržaní a nerešpektovaní predpísanej maximálnej nosnosti stoličky a kresla, poškodenie podrúčiek hrubým mechanickým pôsobením, poškodenie hojdacej a aretačnej mechaniky preťažením a hrubým používaním maximálneho náklonu operadla, mechanické nárazy na podstavec
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom výrobku, vniknutím vody do elektrických častí pokiaľ výrobok nie je určený na prevádzku v takomto prostredí - príslušná trieda IP
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • elektrickým prepätím, napr. pri údere blesku do rozvodnej sústavy, alebo nevhodnou elektrickou inštaláciou
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
 • záruka na výrobok sa taktiež nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vandalizmu, extrémnym poveternostným podmienkam, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach, pre ktoré výrobok nebol určený.

9.7 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby spoločnosť bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedla do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

10. Riešenie sporu ARS

10.1. Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: obchod@marketsk.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.2. Kupujúci spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Formuláre

11.1. Kupujúci spotrebiteľ si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným na adresu obchod@marketsk.sk vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Odkaz pre stiahnutie formulára Odstúpenie od kúpej zmluvy na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z..

Predvyplnený formulár si môžete stiahnuť TU . Formulár sa otvorí v samostatnom okne (zobrazuje sa náhľad), aby ste mohli vypĺňať jednotlivé polia formulára, musíte si zobrazený súbor uložiť na svoj počítač ako formát PDF.

12. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti A-WINGS s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu, alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúceho kontaktovať predávajúci a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

13.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak. Tento bod sa nevzťahuje na predaj tovaru, ktorý je výslovne objednávaný podľa špecifikácií a zadaných parametrov kupujúcim.

13.3 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

13.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné nepriame, alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom.

13.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo čiastočne, platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, alebo Občianskeho zákonníka.

12.6 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2018

MWQxNjVjM