S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

2. Objednávanie tovaru a služby

3. Dodacie podmienky

4. Cena a doprava

5. Platobné podmienky

6. Preberanie tovaru

7. Odstúpenie od zmluvy

8. Storno objednávky zo strany kupujúceho

9. Záruka a servis

10. Riešenie sporu ARS

11. Formuláre

12. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa GDPR

13. Záverečné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky A-WINGS s.r.o.

Prevádzkovateľom internetovej predajnej služby www.marketsk.sk je spoločnosť

A-WINGS s.r.o.,
Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava1,
odd. Sro, vložka č. 77966/B zo dňa 21.12.2011.
IČO: 46464107
IČDPH: SK2820012283
Tel: 0949 226 496
e-mail: obchod@marketsk.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
Odbor ochrany spotrebiteľa
tel.: 00421 2 58272132
www.soi.sk

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

predovšetkým upravujú vzťahy na ponuku uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa § 409 a nás. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi predávajúci podnikateľ a objednávateľ podnikateľ ako zmluvnými stranami

alebo

upravujú vzťahy na možnú ponuku uzatvorenia kúpnej zmluvy a riadia sa zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení medzi predávajúcim podnikateľom a objednávajúcim spotrebiteľom ako zmluvnými stranami.

Zmluvné strany

1.1 Predávajúci podnikateľ je spoločnosť A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava1, odd. Sro, vložka č. 77966/B zo dňa 21.12.2011 a koná v rámci predmetu svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti. (ďalej len "predávajúci")

1.1.2 Objednávateľ podnikateľ

alebo

1.1.3 Objednávateľ spotrebiteľ

Vymedzenie pojmov

1.2.1 Objednávateľ podnikateľ (ďalej len "kupujúci") je fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnicka osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, alebo osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do evidencie podľa podľa osobitého predpisu, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a kupuje tovar, služby, alebo dielo v rámci potrieb svojho podnikania, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja, alebo obchodovania s ním.

1.2.2 Objednávateľ spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo akejkoľvek inej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania, kupuje tovar, služby, alebo dielo výhradne len pre svoju osobnú potrebu.

1.2.3 Tovar, služba, alebo dielo sa rozumie predmet kúpnej zmluvy. Ponuka tovaru, služby, alebo diela predávajúceho môže byť zverejnená na jeho webovej stránke http://www.marketsk.sk, alebo môže byť individuálne vypracovaná len pre kupujúceho.

1.2.4 Objednávka sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár zo stránky http://www.marketsk.sk, ktorý obsahuje všetky informácie o kupujúcom ( IČO, DIČ/ IČ DPH, adresa sídla kupujúceho, adresa dodania tovaru kupujúcemu (adresa sídla a adresa dodania pre jedného kupujúceho môžu byť rozdielne), telefonický a e-mailový kontakt na poverené osoby zodpovedné na prevzatie tovaru, zoznam objednávaného tovaru s uvedením kúpnej ceny za tovar, zoznam príplatkového tovaru alebo služby a ich ceny. Objednávku môže kupujúci zaslať aj e-mailom alebo bežnou poštou.

1.2.5 Kúpna zmluva (ďalej len "zmluva") je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.

1.2.6 Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len "spotrebiteľská zmluva") je každá spotrebiteľská zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom.

1.2.7 Zmluva uzatvorená na diaľku (ďalej len "zmluva") je zmluva uzatvorená na základe elektronickej objednávky prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail, počítač, mobilný telefón, tablet) medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Objednávanie tovaru a služby

2.1 Kupujúci si vyberá a objednáva výrobky, služby, alebo dielo z ponuky predávajúceho prostredníctvom internetového obchodného systému, ktorý je prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.marketsk.sk formou elektronickej objednávky cez elektronický nákupný formulár v časti Nákupný košík, alebo zaslaním objednávky na e-mailovú adresu obchod@marketsk.sk. Takto vykonaná objednávka kupujúcim sa považuje zo strany predávajúceho za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku (ďalej len "objednávka").

2.2 V deň vystavenia objednávky musí kupujúci uviesť aktuálne a platné údaje potrebné pre spracovanie objednávky a vyhotovenie daňových dokladov a to najmä: obchodný názov kupujúceho uvedený v obchodnom registri, IČO, DIČ, registrovaný platca DPH uvedie IČ DPH, adresa sídla kupujúceho, fakturačná adresa, meno a priezvisko osoby zodpovednej na prevzatie tovaru, adresa a miesto pre doručenie tovaru, špeciálne podmienky ktoré je potrebné dodržať pre doručenie tovaru (povolenie na vstup do objektu, vyhradené dni alebo čas, kedy je možné zásielku doručiť), telefónne číslo na osobu zastupujúcu kupujúceho pri objednávaní tovaru a osobu zodpovednú za príjem tovaru (uprednostňujeme mobilný telefonický kontakt), e-mailový kontakt. V objednávke je potrebné jasne uviesť názov, typ a špecifikáciu objednávaného tovaru, objednávanej služby, alebo objednávaného diela, počet kusov, alebo rozsah plnenia služby, dátum vystavenia objednávky, intrené objednávkové číslo kupujúceho. Objednávka realizovaná vyplnením a odoslaním elektronického formulára zo stránky http://www.marketsk.sk má automaticky vygenerované a pridelené objednávkové číslo a všetky vyššie špecifikované podmienky spĺňa automaticky.

2.3 Všetky získané údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou údajov o dodacej adrese, kontaknej osobe zodpovednej za prevzatie zásielky a to pre účely potrebné na zabezpečenie prepravy tovaru).

2.4 Prijatá objednávka evidovaná v systéme predávajúceho sa momentom prijatia predávajúcim stáva záväzným obchodným vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5 Predávajúci overí správnosť prijatej objednávky, potvrdí správnosť obsahu prijatej objednávky, potvrdí spôsob dopravy a oznámi predpokladaný dodací termín na doručenie tovaru, služby, alebo diela kupujúcemu.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, služby, alebo delo a to z dôvodu:
2.6.1 objednaný tovar sa v čase prijatia objednávky už nevyrába, alebo jeho výroba je dočasne prerušená, alebo sú iné prekážky alebo obmedzenia, ktoré neboli známe v čase uzatvorenia objednávky a preto nie je možné uskutočniť celé, alebo čiastkové plnenie objednávky pre kupujúceho
2.6.2 dodávateľ tovaru v čase prijatia objednávky zmení cenu za dodávaný tovar, preto tovar nie je možné ponúknuť v takej cene, v akej je uvedený v ponuke predávajúceho
2.6.3 z dôvodu neúmyselnej systémovej chyby a bez zjavného úmyslu a zámeru nepravdivo informovať kupujúceho o nepravdivej cene za tovar, ak bola v ponuke predávajúceho uvedená omylom chybná cena za tovar, službu, alebo dielo

2.7 Kupujúci sa pri využití stornovať vystavenú objednávku na tovar, službu, alebo dielo riadi podľa bodu č. 7 týchto VOP

3. Dodacie podmienky

3.1 Dodací termín môže byť pre jednotlivé objednané tovary na spoločnej objednávke rôzny. Termín dodávky, alebo možný termín odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky zo strany predávajúceho. Informačný údaj uvedený pri každom produkte, ktorý je vyznačený textom "Dostupnosť" vyjadruje stav, že vybraný tovar je dostupný u dodávateľa. Termín "Dostupnosť" nie je záväzným časovým údajom, má len informatívny charakter a informuje kupujúceho o skutočnosti, že tovar je možné objednať. Termín "Dostupnosť" vyjadruje aj stav, ktorý informuje kupujúceho o tom, že výrobok je vyrábaný a ponúkaný vo viacerých modifikáciách (výber materiálu, výber farby, výber voliteľného príslušenstva) a v čase rozhodovania o kúpe sa môžu jednotlivé varianty tovaru ponúkať s rozdielnym dodacím termínom, prípadne aktuálne skladové zásoby na sklade nemusia obsahovať všetky ponúkané varianty pre vybraný tovar.

3.2 Plnenie dodávky, alebo termín pre odber ponúkaného tovaru je vo všeobecnosti možné zrealizovať od 2 do 30 pracovných dní od dátumu overenia platnosti objednávky predávajúcim. Pri objednávke väčšieho množstva tovaru sa termín dodávky môže individuálne upresniť po dohode s kupujúcim.

3.3 Nedostupnosť tovaru. V prípade, ak tovar nie je dostupný v termíne dodania podľa bodu 3.2 môže byť dodacia lehota dlhšia. Predávajúci predloží kupujúcemu návrh termínu dodávky, alebo predloží návrh kedy je možné začať plnenie objednávky. Kupujúci musí svojim súhlasom schváliť navrhnutý termín dodávky. V prípade nesúhlasu kupujúcim s novým termínom dodávky, bude objednávka zo strany predávajúceho považovaná za neplatnú.

3.4 Doručovanie tovaru je realizované prostredníctvom externých prepravných kuriérnych služieb, preprava a doručovanie sa riadi aktuálnymi a platnými prepravnými podmienkami tejto spoločnosti.

3.5 Odovzdanie tovaru. Tovar sa odovzdáva na základe prepravného protokolu osobe, ktorú určí kupujúci, ako osobu zodpovednú za prevzatie zásielky s objednaným tovarom. Vodič externej prepravnej spoločnosti odovzdáva zásielku pred prvé uzamykateľné vstupné dvere do objektu označeného kupujúcim ako dodacia adresa. Pojem prvé uzamykateľné vstupné dvere sa rozumie vstup / vchod do budovy, alebo do objektu. Pokiaľ je pred vstupom do budovy, alebo do objektu schodisko a nie je možné tovar zložiť na inom mieste, berie sa ako miesto odovzdania tovaru plocha pred týmto schodiskom. Pokiaľ je pred vstupom do budovy, alebo areálu kontrolovaný prejazd strážnej služby a vodičovi prepravnej služby nebude umožnený vjazd / vstup do vnútornej ochrannej zóny areálu, berie sa v takomto prípade ako miesto odovzdania tovaru objekt stráženého pracoviska, kde si pre tovar musí prísť kupujúci.

3.5.1 Vykládka objemného krabicového alebo paletového tovaru, alebo tovaru s vysokou hmotnosťou môže vyžadovať priamu asistenciu kupujúceho / príjemcu pri manipulácií počas vykladania z ložnej plochy prepravného auta externej kuriérnej služby. V takomto prípade je kupujúci povinný zabezpečiť na svoje náklady dostatočný počet osôb, ktoré môžu bezpečne manipulovať s týmto tovarom. Informácie o hmotnosti a rozmeroch zásielky sú zaslané kupujúcemu pred termínom doručenia, alebo sú tieto informácie pre kupujúceho dostupné v čase uskutočnenia objenávky.

3.5.2 Ak je budova, alebo objekt na dodacej adrese vybavený vykladacou rampou umožňujúcou vykládku a manipuláciu s paletovým tovarom, bude považovaný za miesto vykládky tovaru práve tento vykladací a manipulačný priestor.

3.5.3 Ak nie je budova, alebo objekt na dodacej adrese vybavená vykladacou rampou, bude zásielka zložená na ploche pred prvými uzamykateľnými dverami budovy, alebo objektu na dodacej adrese kupujúceho.

3.5.4 Ak je v objekte kupujúceho prevádzkovaný centrálny príjem tovaru, bude považované za miesto výkládky miesto na centrálnom príjme.

3.5.5 Kupujúci berie na vedomie, že pracovník externej prepravnej služby nie je zodpovedný za vynášku tovaru a manipuláciu s tovarom za účelom jeho uskladnenia v priestoroch kupujúceho.

3.5.6 Vynášková služba. Predávajúci ponúka pre kupujúceho príplatkovú službu spojenú s vynáškou tovaru. Táto služba je spoplatnená na základe aktuálnej cenovej kalkulácie, ktorá bude zohľadňovať vždy rozsah jej naplnenia. O možnosti objednania doplnkovej vynáškovej služby je potrebné rokovať v čase zadávania objednávky. Táto služba je dostupná len vo vybraných mestách na Slovensku.

3.5.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou poverenou osobou / osobami kupujúceho s dodaným tovarom po jeho prevzatí od vodiča prepravnej služby.

3.5.8 Prechod nebezpečenstva škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru, službe, alebo na dielo prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.5.9 Kontrola zásielky / tovaru. Kupujúci, alebo priamo kupujúcim poverená osoba je povinná dôkladne skontrolovať vonkajší prepravný obal zásielky v momente preberania od prepravcu. Kontroluje sa prepravný obal a samotný tovar (stopy po mechanickom poškodení, alebo znečistení). Zásielka bez kontroly obalu a tovaru sa nesmie prebrať! Akékoľvek poškodenie obalu, alebo tovaru je potrebné ihneď zaznamenať do prepravného listu, ktorý je dostupný u vodiča. Kupujúci kontroluje aj vnútorný obsah zásielky, aby bolo možné prípadné poškodenie vzniknuté prepravou uplatniť u prepravcu. V prípade zistenia poškodenia vnútorných častí zásielky po jej rozbalení, sa takýto tovar neskladá, ale kupujúci ihneď informuje predávajúceho o zistených skutočnostiach. Na zdokumentovanie rozsahu poškodenia kupujúci vyhotový aj obrazový záznam (fotografia, video, ktoré je možné zaselať elektronickou komunikáciou).

Kupujúci berie na vedomie, že nedodržanie týchto pokynov môže výrazne skomplikovať posudzovanie reklamácie, alebo to môže byť dôvod na neuznanie reklamácie a kupujúcemu nebude možné uplatniť si reklamáciu na poškodený tovar a tovar bude z reklamačného konania zamietnutý!

3.5.10 Kupujúci obratom, najneskôr však do 1 dňa od dátumu prevzatia tovaru informuje predávajúceho o zistenej vade tovaru, alebo o chýbajúcich dieloch alebo súčiastkách.

3.5.11 Zistené vady na dodanom tovare predávajúci nahradí kupujúcemu novým dielom, alebo súčiastkou, ktoré budú podliehať reklamačnému konaniu voči dodávateľovi, alebo výrobcovi tovaru. Kupujúci nemá nárok na náhradu škody okrem nároku z vady tovaru, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku dodania tovaru s vadami.

4. Cena a doprava

4.1 Cena tovaru, služieb alebo diela je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu v nadväznosti na okolnosti, keď zmeny cien nastanú u výrobcu, alebo dovozcu tovaru, prípadne zmeny cien vyplynú z legislatívnej a právnej úpravy zákonov a nariadení platných ku dňu vzniku týchto obchodných podmienok a cien uvedených pre jednotlivé produkty. Platná cena pre kupujúceho bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2 DPH. Základné ceny sú uvedené vždy v mene Euro bez DPH. Pokiaľ to nastavenie systému umožňuje, cena tovaru sa zobrazuje súčasne s údajmi s cenou bez DPH a v kombinácií s cenou s DPH.

4.3 Cena dopravy. Cena za dopravu je vyčíslená v časti nákupný košík. Celkový nákup tovaru v hodnote do 50,- Eur bez DPH je vždy s položkou spoplatnená doprava. Pokiaľ je pri tovare uvedený symbol "doprava zdarma" bude takto označený tovar odoslaný na adresu kupujúceho bezplatne len v rámci Slovenskej republiky. Tovar, ktorý nie je označený symbolom "doprava zdarma" a má hodnotu vyššiu ako 50,- Eur bez DPH je v režime spoplatnenej dopravy. Doprava a dodanie tovaru do inej členskej krajiny EU je vždy platená služba. Presné náklady spojené s dodaním budú vypočítané dodatočne na základe uvedenia adresy dodania a spôsobe prepravy potrebnej na prevoz tovaru.

4.4 Cena vynášky. Náklady spojené s vynáškou tovaru, alebo s manipuláciou s ťažkým tovarom na adrese doručenia nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Vynáška a manipulácia s ťažkým tovarom sú extra spoplatnené služby a sú závislé od aktuálnych možností prepravnej služby v jednotlivých rozvozových regiónoch.

4.5 Cena montáže. Náklady spojené s montážou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Montáž zakúpeného tovaru je samostatne spoplatnená služba a jej poskytnutie môže byť závislé aj od miesta jej plnenia.

4.6 Konečná cena objednávky je cena v Eur bez DPH, ktorú potvrdí predávajúci kupujúcemu a obsahuje sumy za všetky objednané tovarové položky, sumy za príplatkové vyhotovenie, sumy za príplatkovú výbavu, sumy ktorá nebola známa v čase vyhotovovania elektronickej objednávky a to z dôvodu dodatočnej špecifikácie, alebo úpravy zo strany kupujúceho, alebo tiež zo strany predávajúceho a takáto suma sa musí dodatočne prirátať k celkovej sume uvedenej v objednávke, príplatkové sumy za poštovné, balné, doprvané, alebo iné príplatky, ktoré si účtuje predávajúci, platné dane ktoré musí kupujúci pre získanie naplnenia kúpnej zmluvy zaplatiť.

5. Platobné podmienky

5.1 Kupujúci môže nadobudnúť tovar uhradením platby nasledovným spôsobom:

a) dobierka - doručenie zásielky na dobierku - platba u vodiča externej prepravnej spoločnosti pri preberaní zásielky, služba je spoplatnená o príplatok, ktorý si stanovuje prepravná spoločnosť ako vykonávateľ tejto služby, kupujúci je o výške príplatku informovaný v záverečnom súhrne objednávky

b) zálohová platba - finančná zábezpeka, ktorá sa uplatňuje na vybraný tovar, alebo pre tovar vyrábaný podľa zadania a špecifikácií kupujúceho, vzťahuje sa najmä na tovar, služby, alebo dielo, ktorý nie je v bežnej obchodnej ponuke predávajúceho, alebo pre výrobu tovaru, kedy je potrebné použiť špeciálne poťahové látky, odlišný typ farebnej povrchovej úpravy ako pri bežne dostupných tovaroch, alebo je požadovaná kombinácia povrchovej úpravy, ktorá je riešená na zakázku, alebo pre tovar, kde je potrebné bežné rozmery tovaru upraviť, alebo pre tovar, kde sa kupujúcim vyžadujú špeciálne rozmery tovaru, alebo pre inak špecifikované požiadavky kupujúceho na dodanie, alebo úpravu tovaru s tým, že takto špecifikovaný tovar nie je možné zaradiť do bežnej obchodnej ponuky predávajúceho, tak pre všetky takéto prípady si predávajúci vyhradzuje právo požadovať a určiť výšku finančnej zábezpeky od kupujúceho

c) platba na faktúru - platba s vyznačeným termínom splatnosti - platba prevodom, úhrada pre vybraných obchodných partnerov

5.2 Celková výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inom variante dopravy.

6. Preberanie tovaru

6.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej na objednávke.

6.2 Kupujúci, alebo kupujúcim poverená osoba / osoby sú povinné dôkladne skontrolovať vonkajší prepravný obal zásielky v momente preberania od prepravcu. Kontroluje sa prepravný obal, alebo samotný tovar (stopy po mechanickom poškodení, alebo znečistení). Zásielka bez kontroly obalu a tovaru sa nesmie prebrať! Akékoľvek poškodenie obalu, alebo tovaru je potrebné ihneď zaznamenať do prepravného listu, ktorý je dostupný u vodiča. Kupujúci kontroluje aj vnútorný obsah zásielky, aby bolo možné prípadné poškodenie vzniknuté prepravou uplatniť u prepravcu. V prípade zistenia poškodenia vnútorných častí zásielky po jej rozbalení, sa takýto tovar neskladá, ale kupujúci ihneď informuje predávajúceho o zistených skutočnostiach. Na zdokumentovanie rozsahu poškodenia kupujúci vyhotový aj obrazový záznam (fotografia, video, ktoré je možné zaselať elektronickou komunikáciou).

Kupujúci berie na vedomie, že nedodržanie týchto pokynov môže výrazne skomplikovať posudzovanie reklamácie, alebo to môže byť dôvod na neuznanie reklamácie a kupujúcemu nebude možné uplatniť si reklamáciu na poškodený tovar a tovar bude z reklamačného konania zamietnutý!

Kupujúci obratom, najneskôr však do 3 dní od dátumu prevzatia tovaru informuje predávajúceho o zistenej vade tovaru, alebo o chýbajúcich dieloch alebo súčiastkách.

Zistené vady na dodanom tovare predávajúci nahradí kupujúcemu novým dielom, alebo súčiastkou, ktoré budú podliehať reklamačnému konaniu voči dodávateľovi, alebo výrobcovi tovaru. Kupujúci nemá nárok na náhradu škody okrem nároku z vady tovaru, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku dodania tovaru s vadami.

6.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k objednanému tovaru až po uhradení plnej kúpnej ceny, DPH a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

6.4 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a službu, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a službe ešte neprešlo na kupujúceho.

6.5 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho splnomocnencom.

6.6 Ak si kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme (na základe riadnej objednávky od kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

6.7 V prípade, ak kupujúci neprevezme zásielku a zásielka sa vráti nevyzdvihnutá späť predávajúcemu, kupujúcemu takto nezaniká povinnosť na úhradu nákladov spojených s prepravou tovaru, to znamená, že reálna suma nákladov za prepravu na trase od predávajúceho ku kupujúcemu a počet takto absolvovaných zaslaní vynásobený cenou podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá zásielku doručovala bude vyfakturovaný a poštou bude doručená faktúra na úhradu týchto dopravných nákladov. Kupujúci je týmto upovedomý, že odoslanie objednávky je zároveň považované aj ako platný podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 podľa občianskeho zákonníka, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
Storno poplatok môže predávajúci účtovať až do výšky 50% z celkovej kúpnej ceny tovaru.
Ak kupujúci neuhradí faktúru, v ktorej bola vyčíslená suma za neprevzatie zásielky, bude táto suma vymáhaná rozhodcovským súdom podľa platných zákonov SR.

6.8 Kupujúci je povinný doručený tovar skontrolovať bezprostredne pri prebratí od pracovníka prepravnej spoločnosti. Kupujúci podpísaním prepravného listu pri prevzatí tovaru od prepravcu súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že objednaný tovar bol doručený nepoškodený. Na zistenie poškodenia tovaru v momente po podpise prepravného listu, kedy toto poškodenie vzniklo vinou dopravy nemožno brať zreteľ a nároky budú zamietnuté.

Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku, alebo iné zistené vady na tovare, ktoré neboli zjavné a nebolo ich možné odhaliť pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť najneskôr do 24 hodín od dňa doručenia. Neskoršie reklamácie poškodenia výrobku nebudú uznané.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Odstúpenie od zmluvy Kupujúci - môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť k predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Tovat zaslaný späť od kupujúceho na adresu predávajúceho ako zásielka na dobierku nebude prevzatý.

7.1.1 Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy by mal byť v pôvodom obale a nepoškodený, ak sa jedná o tovar, ktorý bol dodaný zmontovaný do jedného celku a takto bol doručený kupujúcemu, musí v rovnakom stave a s rovnakými vlastnosťami byť doručený k predávajúcemu, ak sa jedná o tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu rozložený na jednotlivé diely, alebo časti, tento tovar sa nesmie montovať, alebo inak spájať, ale tovar sa musí v pôvodnom stave a spolu so všetkým príslušenstvom a ostatnými dielmi, spojovacím materiálom a kompletnou dokumentáciou (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.) odovzdať predávajúcemu.

Akýkoľvek tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy sa nesmie používať na dočasné použitie a uspokojenie potreby kupujúceho, všetky plochy a časti tovaru musia ostať neporušené a bez jasných známok použitia a poškodenia.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa týchto obchodných podmienok zodpovedá za prevzatý tovar aj v prípade, že nebola uhradená jeho plná hodnota a teda ako kupujúci nie je právoplatný držiteľ takéhoto tovaru a ako kupujúci chce odstúpiť od kúpnej zmluvy, ale ako kupujúci má všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný takto nadobudnutý tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar patriaci predávajúcemu.

7.1.2 Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná predávajúcim.

7.1.3 Tovar, ktorý bol kupujúcemu zaslaný na dobierku sa v prípade odstúpenia od zmluvy neposiela späť na adresu predávajúceho ako zásielka na dobierku, ale kupujúci ho doručí na adresu predávajúceho ako poistenú balíkovú zásielku, alebo ako zásielku prostredníctvom prepravnej kuriérskej spoločnosti. V prípade, že kupujúci vráti tovar predávajúcemu ako zásielku na dobierku, takáto zásielka nebude zo strany predávajúceho prijatá a bude vrátená späť na adresu kupujúceho.

7.1.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku najmä v týchto nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby k dielu, ktorá sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) ak ide o plnenie zmluvy, ktorej predmetom je dodanie produktu, služby, alebo diela, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančných trhoch, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

c) ak ide o začaté plnenie zmluvy, ktorej predmetom je dodanie produktu, služby, alebo diela zhotovovaného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, alebo sa jedná o začaté plnenie zmluvy na tovar, službu, alebo dielo, ktoré vzhľadom na jeho osobité a špecifické vlastnosti vyplývajúce zo zadania kupujúcim pri jeho objednávaní nie je možné vrátiť späť zhotoviteľovi, alebo nie je možné uskutočniť ponuku na predaj takto špecificky objednaného tovaru pre iného kupujúceho, alebo ak tovar, služba, alebo dielo je určený výhradne len pre potreby kupujúceho

d) pre zmluvu na kúpu tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti, alebo skaze

e) pre zmluvu na kúpu tovaru, ktorý je uzavretý v ochrannom obale a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní kupujúcim porušený (ide najmä o sterilne balený tovar, tovar balený v ochrannej atmosfére a pod.)

f) pre zmluvu na kúpu tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

g) pre zmluvu na vykonanie naliehavých opráv, alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy, alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby, alebo tovar vopred neobjednal

7.2 Odstúpenie od zmluvy Kupujúci spotrebiteľ - je v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, diela alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci spoterbiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, služby, alebo diela, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí tovaru, služby, alebo diela. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Toto právo má kupujúci spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak chce kupujúci spotrebiteľ toto právo využiť, je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty pre odstúpenie od zmluvy a zaslať na adresu sídla predajcu: A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci spotrebiteľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, nepoužitý, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Ak sa rozhodne kupujúci spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho spotrebiteľa. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu spotrebiteľovi nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Dopravné náklady na vrátenie tovaru na adresu predávajúceho znáša kupujúci spotrebiteľ. Tovat zaslaný späť od kupujúceho spotrebiteľa na adresu predávajúceho ako zásielka na dobierku nebude prevzatý.

7.3 Odstúpenie od zmluvy Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpenie od zmluvy), alebo zrušiť jej časť v prípade, ak:

a) tovar zobrazený v elektronickom obchodnom systéme sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať v čase zadávania objednávky kupujúcim

b) dodávateľ zmenil cenu za tovar v čase zadávania objednávky kupujúcim

c) vystavená cena za tovar v elektronickom obchodnom systéme (internetový obchod) je chybná, nie však s úmyslom klamať, alebo inak zavádzať kupujúceho o výslednej cene za tovar, alebo služby

d) predávajúci a kupujúci sa vzájomne nedohodnú na náhradnom termíne dodania, alebo náhradnom plnení, ktoré predávajúci ponúkne kupujúcemu ako alternatívnu náhradu za objednaný tovar, ktorý nie je možné kupujúcemu dodať                                                                

e) kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky, alebo kúpou tovaru, alebo služby, alebo diela

7.3.1 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

8. Storno objednávky zo strany kupujúceho

8.1 V prípade stornovania prijatej a potvrdenej objednávky, v ktorej kupujúci požaduje výrobu, zhotovenie a dodanie tovaru, služby, alebo dieľa podľa ním zadaných parametrov je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade zabezpečenia nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky od kupujúceho podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., kedy bolo nutné z dôvodu začatia plnenia objednávky pre kupujúceho zaobstarať tovar, službu, alebo dielo, alebo v prípade, že v súvislosti s plnením zabezpečovania tovaru, služby, alebo diela došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

9. Záruka a servis

9.1 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru, služby, alebo diela.

Záruka - Kupujúci: Dĺžka záruky na akosť sa riadi podľa Obchodného zákonníka a môže byť stanovená záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste, uvedením dĺžky záruky na akosť v daňovom doklade, alebo uvedením dĺžky záruky na akosť v zmluve o dielo.

Záruka - Kupujúci spotrebiteľ: Dĺžka záruky podľa § 620 Občianskeho zákonníka je 24 mesiacov.

9.2 Pokiaľ v záručnom liste nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená podľa bodu 9.1, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu.

9.3 Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nadmerným používaním teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

9.4 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu riadiť sa reklamačným poriadkom predávajúceho. Tovar nie je možné bez komunikácie s predávajúcim poslať na jeho adresu. Kupujúci by sa takto vystavil riziku že reklamácia nebude prijatá.

Kupujúci je zodpovedný za prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu a tým aj za prípadné vzniknuté škody pri nej spôsobené. Tovar na reklamáciu odporúčame zasielať v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom náhradnom prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru (používajte špeciálne vzduchové obalové fólie a penové, alebo polystyrénové chrániče, zmršťovacie baliace fólie, alebo iný vhodný obalový materiál). Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť za poškodenie pri preprave kupujúci. Zásielka, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Tovar na reklamáciu sa nesmie zasielať na dobierku. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka zo strany predávajúceho prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nečistôt. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu, alebo priamo do servisného strediska hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú. Spätnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

9.5 Reklamovaný výrobok - zásielka odoslaná od kupujúceho musí obsahovať :

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
 • kópiu faktúry,
 • popis závady,
 • kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu vzniknutého cenového rozdielu.

9.6 Záruka na tovar sa nevzťahuje na:

V záujme hladkého vybavenia reklamácie odporúčame venovať zvýšenú pozornosť nižšie uvedeným informáciám. Záruka na  výrobok sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo, alebo nastalo z týchto dôvodov:

 • bežné opotrebenie výrobku a jeho povrchových častí, vnútorných častí a vybavenia v súlade s používaním výrobku podľa jeho spôsobu určenia pokiaľ sa nemenia jeho funkčné vlastnosti
 • nadmerné mechanické opotrebenie výrobku nevhodnou záťažou, alebo preťažovaním nad stanovenú maximálnu nosnosť výrobku
 • znečistením výrobku, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania pravidelnej údržby a predpísaného intervalu servisných kontrol
 • používaním výrobku v podmienkach, pre ktoré svojím technickým riešením, konštrukciou a určením výrobcu nie je určené
 • vystavovaním výrobku v prostredí so zvýšenou teplotou, v prašnom a vlhkom prostredí, v prostredí s chemickým a mechanickým vplyvom, vlastnosti prostredia ktoré nezodpovedá prostrediu, pre ktoré je výrobok určený
 • poškodenie sedadla a operadla stoličiek a kresiel (poškodenie látkového, sieťovaného, koženkového, alebo koženého poťahu, poškodenie plastového, alebo dreveného sedadla), ktoré vzniklo v dôsledku používania oblečenia, ktoré má na dotykovej ploche pri kontakte so sedadlom a operadlom kovové a plastové časti (zipsy, kovové a plastové spony a iné plastové, alebo kovové časti), používanie znečisteného pracovného odevu od riedidiel, farieb, rozpúšťadiel a ostatných prevádzkových chemikálií, s výnimkou ak poťah, alebo materiál stoličky nebol výslovne určený pre takýto typ prevádzky, mechanické poškodenie od výzbroja a výstroja pripevnených na tele sediacej osoby - ozbrojené a strážne zložky, poškodenie zavinené prekročením maximálnej povolenej nosnosti, používanie bežných stoličiek v 24 hodinových pracoviskách
 • poškodenie mechaniky stoličiek a kresiel (poškodenie stoličkovej mechaniky, podstavca, koliesok, klzákov, plynového piesta, prípadne voliteľného príslušenstva) nedodržaním a nerešpektovaním predpísanej maximálnej povolenej nosnosti stoličky alebo kresla, poškodenie podrúčiek hrubým mechanickým pôsobením, poškodenie hojdacej a aretačnej mechaniky preťažením a hrubým používaním maximálneho náklonu operadla, mechanické nárazy na podstavec
 • poškodenie vonkajším vplyvom, napr. pádom alebo nárazom výrobku, vniknutím vody do elektrických častí pokiaľ výrobok nie je určený na prevádzku v takomto prostredí
 • poškodením vyvvolaným zásahom do tovaru od neoprávnenej osoby (neodborné opravy alebo úpravy)
 • poškodením elektrickým prepätím, napr. pri údere blesku do rozvodnej sústavy, alebo nevhodnou elektrickou inštaláciou
 • poškodením pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
 • záruka na výrobok sa taktiež nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vandalizmu, extrémnym poveternostným podmienkam, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach, pre ktoré výrobok nebol určený

9.7 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby spoločnosť bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedla do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

10. Riešenie sporu ARS

10.1 Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: obchod@marketsk.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.2. Kupujúci spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Formuláre

11.1 Kupujúci spotrebiteľ si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným na adresu obchod@marketsk.sk vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Odkaz pre stiahnutie formulára Odstúpenie od kúpej zmluvy na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z..

Predvyplnený formulár si môžete stiahnuť TU . Formulár sa otvorí v samostatnom okne (zobrazuje sa náhľad), aby ste mohli vypĺňať jednotlivé polia formulára, musíte si zobrazený súbor uložiť na svoj počítač ako formát PDF.

12. Ochrana osobných údajov kupujúceho a kupujúceho spotrebiteľa podľa GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti A-WINGS s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky),uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov. 

Podmienky ochrany osobných údajov

12.1 Správcom osobných údajov kupujúceho je predávajúci.

12.2 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

12.3 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa je jeho súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

12.4 Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa je zasielanie daňových dokladov za nákup tovaru alebo služieb, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči kupujúcemu vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy na tovar alebo služby.

12.5 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

12.6 Doba, po ktorú budú osobné údaje kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania súhlasu kupujúcim / kupujúcim spotrebiteľom so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

12.7 Ďalšími príjemcami osobných údajov kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa bude firma Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), firma Solitea Česká republika, a.s. (správca pre spravovanie a vystavovanie účtovných dokladov pre podnikateľskú činnosť), firma Geis SK s.r.o.(zasielateľské služby v rámci Slovenskej republiky), firma TOPTRANS EU, a.s. (zasielateľské služby v rámci Slovenskej republiky).

12.8 Za podmienok stanovených v nariadení má kupujúci / kupujúci spotrebiteľ právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, alebo právo na vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

12.9 Kupujúci / kupujúceho spotrebiteľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania jeho osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa so spracovaním osobných údajov môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ odvolať prostredníctvom emailu obchod@marketsk.sk.

12.10 Ak by sa kupujúci / kupujúci spotrebiteľ domnieval, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené, alebo je porušované nariadenie, má okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

12.11 Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ nemá povinnosť svoje osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy s predávajúcim a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

12.12 Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač, alebo iný elektronický prostriedok určený na prehliadanie ponuky uvedenej na webovej stránke www.marketsk.sk. V prípade, že je naplnenie kúpnej zmluvy na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť aj bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač, alebo iný elektronický prostriedok určený na prehliadanie ponuky uvedenej na webovej stránke, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Na stránke www.marketsk.sk sú používané nasledujúce cookies:

12.12.1 autentifikačné súbory cookies potrebné pre zabezpečenie základnej funkčnosti stránky

12.12.2 technické súbory cookies vyžadované určitými informačnými systémami

12.12.3 analytické súbory cookies používané prevádzkovateľom eshopového systému

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu, alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúceho kontaktovať predávajúci a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

13.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak. Tento bod sa nevzťahuje na predaj tovaru, ktorý je výslovne objednávaný podľa špecifikácií a parametrov zadaných kupujúcim.

13.3 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že vystavením a odoslaním nákupnej objednávky s nimi súhlasí.

13.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné nepriame, alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom.

13.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim a predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo čiastočne, platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

13.6 Práva kupujúceho spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

13.7 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, alebo Občianskeho zákonníka.

13.8 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatného ustanovenia nastupuje ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.9 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná

13.10 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

13.11 Predávajúci a kupujúci spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2018

Posledná revízia 16.01.2020

ZmYxO