S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky

1. Základné informácie

2. Zánik nároku na uplatnenie záruky

3. Čo musí obsahovať prepravný balík

4. Na čo sa nevzťahuje záruka

5. Postup zadávanie reklamácie

6. Odstrániteľné chyby

7. Neodstrániteľné chyby

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

9. Neoprávnené reklamácie

10. Formuláre

 

 

1. Základné informácie

Vymedzenie pojmov

1.1. Objednávateľ podnikateľ (ďalej len "kupujúci") je fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnicka osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, alebo osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do evidencie podľa podľa osobitého predpisu, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a kupuje tovar, služby, alebo dielo v rámci potrieb svojho podnikania, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja, alebo obchodovania s ním.

1.2 Objednávateľ spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo akejkoľvek inej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania, kupuje tovar, služby, alebo dielo výhradne len pre svoju osobnú potrebu.

1.3 Predávajúci podnikateľ je spoločnosť A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava1, odd. Sro, vložka č. 77966/B zo dňa 21.12.2011 a koná v rámci predmetu svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti. (ďalej len "predávajúci")

Reklamácia musí byt vždy v písomnej forme.
V zákonom stanovenej lehote musí byť doručená e-mailom, alebo bežnou poštovou zásielkou na adresu predávajúceho.

Dôležité upozornenie:

Po prevzatí viditeľne poškodeného tovaru, kedy zo strany kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa nebol spísaný záznam o vadách na tovare a tento záznam nebol zapísaný do preberacieho listu prepravnej spoločnosti, nie je možné uznať reklamáciu.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, či iné viditeľné vady, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, alebo nesprávne množstvo, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky písomne, najneskôr však do 3 dní od dátumu doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku, alebo viditeľných vád, či nesprávne dodaného množstva už nie je možné uznať. V reklamácií je kupujúci povinný závady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

Pred prvým použitím je kupujúci / kupujúci spotrebiteľ povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami a pokynmi dôsledne riadiť.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim / kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci / kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci / kupujúci spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najprv môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu, alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe takéhoto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný subjekt určený na vykonanie opravy (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho / kupujúci spotrebiteľ bližšie, uplatní kupujúci / kupujúci spotrebiteľ právo na opravu v tomto subjekte určenom k uskutočneniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

2. Zánik nároku na uplatnenie záruky:

Ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ v prípade neodbornej montáže poškodí výrobok, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ poškodí výrobok neodborným uvedením do prevádzky, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ poškodí výrobok, alebo jeho časti pri neodbornom zaobchádzaní, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ na výrobku poruší ochranné pečate a ochranné nálepky ktoré sú súčasťou výrobku, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ používa výrobok v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom určeným výrobcom pre používanie výrobku (uvedené v popise a v dokumentácii výrobku), ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ poruší pravidlo uvedené v bode č. 1 o včasnom oznámení mechanického poškodenia, ktoré bolo zistené do 24 hodín od doručenia zásielky, v takýchto prípadoch kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi zaniká nárok na uplatnenie záruky!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V prípade, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ zistí, že k výrobku nie je priložený návod na montáž a použitie, alebo záručný list, tak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý vykoná nápravu a pošle potrebné dokumenty kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi e-mailom, prípadne bežnou poštovou zásielkou. Ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ v prípade, že nemá potrebné dokumenty pre montáž a uvedenie výrobku do činnosti začne s montážou a kompletáciou výrobku, alebo uvedie výrobok do činnosti a takto neodborným konaním zapríčiní poškodenie výrobku, ktorý začal kompletovať, alebo prevádzkovať bez vyššie uvedených dokumentov, nemá kupujúci / kupujúci spotrebiteľ nárok na uznanie záručnej reklamácie na výrobok, a nemá nárok na úhradu škody, ktorá vznikla neodbornou činnosťou kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa a bola spôsobená na majetku kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa, alebo na majetku tretích strán.

V prípade poškodenia výrobku podľa vyšie uvedených skutočností bodu č.2 môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ vyhotoviť písomný opis rozsahu poškodenia a priloží fotodokumentáciu reklamovaných častí výrobku (urýchli sa tým posudzovanie a stanovenie riešenia zo strany výrobcu) a takto pripravený dokument odošle na adresu predávajúceho (e-mail, alebo bežná pošta). Predávajúci poskytne inštrukcie ako, kde a kedy je možné výrobok opraviť, prípadne informuje kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa o nožnosti zaslania náhradného dielu na výmenu a rovnako informuje kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa o sume za opravu alebo výmenu výrobku, alebo jeho časti a sume za dopravné náklady.

3. Čo musí obsahovať prepravný balík

Prepravný balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu faktúry
 • popis závady, spôsob vzniku závady, ako sa vada výrobku prejavuje
 • kontaktné údaje kupujúceho / kupujúci spotrebiteľ (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail)

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci / kupujúci spotrebiteľ právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi poškodený výrobok výrobkom novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

4. Na čo sa nevzťahuje záruka

V záujme hladkého vybavenia reklamácie odporúčame venovať zvýšenú pozornosť nižšie uvedeným informáciám. Záruka na  výrobok sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo, alebo nastalo z týchto dôvodov:

 • bežné opotrebenie výrobku a jeho povrchových častí, vnútorných častí a vybavenia v súlade s používaním výrobku podľa jeho spôsobu určenia pokiaľ sa nemenia jeho funkčné vlastnosti
 • nadmerné mechanické opotrebenie výrobku nevhodnou záťažou, alebo preťažovaním nad stanovenú maximálnu nosnosť výrobku
 • znečistením výrobku, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania pravidelnej údržby a predpísaného intervalu servisných kontrol
 • používaním výrobku v podmienkach, pre ktoré svojím technickým riešením, konštrukciou a určením výrobcu nie je určené
 • vystavovaním výrobku v prostredí so zvýšenou teplotou, v prašnom a vlhkom prostredí, v prostredí s chemickým a mechanickým vplyvom, vlastnosti prostredia ktoré nezodpovedá prostrediu, pre ktoré je výrobok určený
 • poškodenie sedadla a operadla stoličiek a kresiel (poškodenie látkového, sieťovaného, koženkového, alebo koženého poťahu, poškodenie plastového, alebo dreveného sedadla), ktoré vzniklo v dôsledku používania oblečenia, ktoré má na dotykovej ploche pri kontakte so sedadlom a operadlom kovové a plastové časti (zipsy, kovové a plastové spony a iné plastové, alebo kovové časti), používanie znečisteného pracovného odevu od riedidiel, farieb, rozpúšťadiel a ostatných prevádzkových chemikálií, s výnimkou ak poťah, alebo materiál stoličky nebol výslovne určený pre takýto typ prevádzky, mechanické poškodenie od výzbroja a výstroja pripevnených na tele sediacej osoby - ozbrojené a strážne zložky, poškodenie zavinené prekročením maximálnej povolenej nosnosti, používanie bežných stoličiek v 24 hodinových pracoviskách
 • poškodenie mechaniky stoličiek a kresiel (poškodenie stoličkovej mechaniky, podstavca, koliesok, klzákov, plynového piesta, prípadne voliteľného príslušenstva) nedodržaním a nerešpektovaním predpísanej maximálnej povolenej nosnosti stoličky alebo kresla, poškodenie podrúčiek hrubým mechanickým pôsobením, poškodenie hojdacej a aretačnej mechaniky preťažením a hrubým používaním maximálneho náklonu operadla, mechanické nárazy na podstavec
 • poškodenie vonkajším vplyvom, napr. pádom alebo nárazom výrobku, vniknutím vody do elektrických častí pokiaľ výrobok nie je určený na prevádzku v takomto prostredí
 • poškodením vyvvolaným zásahom do tovaru od neoprávnenej osoby (neodborné opravy alebo úpravy)
 • poškodením elektrickým prepätím, napr. pri údere blesku do rozvodnej sústavy, alebo nevhodnou elektrickou inštaláciou
 • poškodením pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
 • záruka na výrobok sa taktiež nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vandalizmu, extrémnym poveternostným podmienkam, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach, pre ktoré výrobok nebol určený

5. Postup zadávanie reklamácie:

 • Telefonicky kontaktovať predajcu
 • Po dohode písomne zaslanie fotodokumentácie a podrobného popisu závady

Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ je zodpovedný za prepravu výrobku na vyriešenie reklamácie a za prípadné škody pri nej spôsobené. Výrobok na reklamáciu zasielajte len v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom prepravnom ochrannom obale, ktorý zabezpečí výrobok proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas manipulácie a prepravy. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci / kupujúci spotrebiteľ. Zásielka, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Výrobok na vyriešenie reklamácie sa nesmie zasielať predávajkúcemu na dobierku. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude takto zaslaná zásielka prijatá a vráti sa späť na adresu odosielateľa bez možnosti nároku na kompenzáciu poštovných nákladov. Reklamovaný výrobok sa musí odoslať od kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa v čistom stave (znečistenie od prevádzkových kvapalín a mazadiel, hrubé organické nečistoty) a mechanicky v nepoškodenom stave. Náklady na prepravu za reklamáciu tovaru v smere od kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa k predávajúcemu, alebo v smere od kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa do servisného strediska hradí kupujúci / kupujúci spotrebiteľ. Poštovné a iné poplatky sú nevratné. Spiatočná preprava po vybavení oprávnenej reklamácie v smere od predávajúceho ku kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi je hradená predávajúcim.

V prípade, že bolo začaté reklamačné konanie, nie je možné zásielku vrátiť a odstúpiť od zmluvy ani uplatňovať si vrátenie peňazí, kým toto reklamačné konanie nie je ukončené.

6. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby na výrobku, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť výrobku. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby
b) výmenu chybnej súčiastky, alebo dielu, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielu
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý a uvedený do činnosti


7. Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa výrobok mohol riadne používať, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. Pokiaľ výmenu chybného výrobku za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možné uskutočniť, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na výrobok je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu na výrobku, alebo jeho časti, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu výrobku v plnom rozsahu jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb na reklamovanom výrobku.

9. Neoprávnené reklamácie

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. V prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok vrátený späť kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím / kupujúcim spotrebiteľom (rozhodujúci je dátum podania na pečiatke pošty, alebo dátum správy elektronickej pošty). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho e-mailom, alebo bežnou poštou a výrobok odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa.

10. Formuláre

10.1. Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ si môže svoje právo na reklamáciu výrobku uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným na adresu obchod@marketsk.sk vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľný dôvod reklamácie. Kupujúci môže využiť aj formulár na reklamáciu výrobku. Odkaz pre stiahnutie formulára Reklamačný protokol - popis závady.

Tieto Reklamačné podmienky vstupujú do platnosti 01.02.2016

Posledná revízia 16.09.2019

NDU2N