S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky

1. Základné informácie

2. Zánik nároku na uplatnenie záruky

3. Čo musí obsahovať prepravný balík

4. Na čo sa nevzťahuje záruka

5. Postup zadávanie reklamácie

6. Odstrániteľné chyby

7. Neodstrániteľné chyby

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

9. Neoprávnené reklamácie

10. Formuláre

 

 

1. Základné informácie

Reklamácia musí byt vždy v písomnej forme.
V zákonom stanovenej lehote musí byť doručená e-mailom, alebo bežnou poštovou zásielkou na adresu predávajúceho.

Dôležité upozornenie:

Po prevzatí viditeľne poškodeného tovaru, kedy zo strany kupujúceho nebol spísaný záznam o vadách na tovare a tento záznam nebol zapísaný do preberacieho listu prepravnej spoločnosti, nie je možné uznať reklamáciu.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, či iné viditeľné vady, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, alebo nesprávne množstvo, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky písomne, najneskôr však do 3 dní od dátumu doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku, alebo viditeľných vád, či nesprávne dodaného množstva už nie je možné uznať. V reklamácií je kupujúci povinný závady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami a pokynmi dôsledne riadiť.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najprv môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu, alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe takéhoto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný subjekt určený na vykonanie opravy (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu v tomto subjekte určenom k uskutočneniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

2. Zánik nároku na uplatnenie záruky:

Ak kupujúci v prípade neodbornej montáže poškodí výrobok, ak kupujúci poškodí výrobok neodborným uvedením do prevádzky, ak kupujúci poškodí výrobok, alebo jeho časti pri neodbornom zaobchádzaní, ak kupujúci na výrobku poruší ochranné pečate a ochranné nálepky ktoré sú súčasťou výrobku, ak kupujúci používa výrobok v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom určeným výrobcom pre používanie výrobku (uvedené v popise a v dokumentácii výrobku), ak kupujúci poruší pravidlo uvedené v bode č. 1 o včasnom oznámení mechanického poškodenia, ktoré bolo zistené do 24 hodín od doručenia zásielky, v takýchto prípadoch kupujúcemu zaniká nárok na uplatnenie záruky!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V prípade, ak kupujúci zistí, že k výrobku nie je priložený návod na montáž a použitie, alebo záručný list, tak kupujúci musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý vykoná nápravu a pošle potrebné dokumenty kupujúcemu e-mailom, prípadne bežnou poštovou zásielkou. Ak kupujúci v prípade, že nemá potrebné dokumenty pre montáž a uvedenie výrobku do činnosti začne s montážou a kompletáciou výrobku, alebo uvedie výrobok do činnosti a takto neodborným konaním zapríčiní poškodenie výrobku, ktorý začal kompletovať, alebo prevádzkovať bez vyššie uvedených dokumentov, nemá kupujúci nárok na uznanie záručnej reklamácie na výrobok, a nemá nárok na úhradu škody, ktorá vznikla neodbornou činnosťou kupujúceho a bola spôsobená na majetku kupujúceho, alebo na majetku tretích strán.

V prípade poškodenia výrobku podľa vyšie uvedených skutočností bodu č.2 môže kupujúci vyhotoviť písomný opis rozsahu poškodenia a priloží fotodokumentáciu reklamovaných častí výrobku (urýchli sa tým posudzovanie a stanovenie riešenia zo strany výrobcu) a takto pripravený dokument odošle na adresu predávajúceho (e-mail, alebo bežná pošta). Predávajúci poskytne inštrukcie ako, kde a kedy je možné výrobok opraviť, prípadne informuje kupujúceho o nožnosti zaslania náhradného dielu na výmenu a rovnako informuje kupujúceho o sume za opravu alebo výmenu výrobku, alebo jeho časti a sume za dopravné náklady.

3. Čo musí obsahovať prepravný balík

Prepravný balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu faktúry
 • popis závady, spôsob vzniku závady, ako sa vada výrobku prejavuje
 • kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail)

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu poškodený výrobok výrobkom novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

4. Na čo sa nevzťahuje záruka

V záujme hladkého vybavenia reklamácie odporúčame venovať zvýšenú pozornosť nižšie uvedeným informáciám. Záruka na  výrobok sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo, alebo nastalo z týchto dôvodov:

 • prirodzené mechanické opotrebenie v súlade s používaním výrobku podľa jeho spôsobu určenia
 • nadmerné mechanické opotrebenie výrobku nevhodnou záťažou, alebo preťažovaním nad stanovenú maximálnu nosnosť výrobku
 • znečistením výrobku, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania pravidelnej údržby a predpísaného intervalu servisných kontrol
 • používaním výrobku v podmienkach, pre ktoré svojím technickým riešením, konštrukciou a určením od výrobcu nie je určené
 • vystavovaním výrobku v prostredí so zvýšenou teplotou, v prašnom a vlhkom prostredí, v prostredí s chemickým a mechanickým vplyvom, vlastnosti prostredia ktoré nezodpovedá prostrediu, pre ktoré je výrobok určený
 • poškodenie na poťahoch stoličiek a kresiel - poškodenie látkového, sieťovaného, alebo koženého čalúnenia, poškodenie plastového, alebo dreveného sedadla a operadla, ktoré vzniklo v dôsledku používania oblečenia, ktoré má na dotykovej ploche pri kontakte so sedadlom a operadlom kovové a plastové časti (zipsy, kovové a plastové spony a iné plastové, alebo kovové časti), používanie znečisteného pracovného odevu od riedidiel, farieb, rozpúšťadiel a ostatných prevádzkových chemikálií, s výnimkou ak poťah, alebo materiál stoličky nebol výslovne určený pre takýto typ prevádzky, mechanické poškodenie od výzbroja a výstroja sediacich osôb, ktoré má sediaca osoba pripevnené na svojom tele - výzbroj a výstroj pre ozbrojené a strážne zložky, poškodenie anatomickými a fyziologickými disproporciami sediacej osoby - prekročenie maximálnej povolenej nosnosti, používanie stoličiek určených pre bežnú kancelársku prácu na 24 hodinových pracoviskách
 • poškodenie nosného systému a nastavovacej mechaniky stoličiek a kresiel - poškodenie podstavca, koliesok a plynového piesta pri nedodržaní a nerešpektovaní predpísanej maximálnej nosnosti stoličky a kresla, poškodenie podrúčiek hrubým mechanickým pôsobením, poškodenie hojdacej a aretačnej mechaniky preťažením a hrubým používaním maximálneho náklonu operadla, mechanické nárazy na podstavec
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom výrobku, vniknutím vody do elektrických častí pokiaľ výrobok nie je určený na prevádzku v takomto prostredí - príslušná trieda IP
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • elektrickým prepätím, napr. pri údere blesku do rozvodnej sústavy, alebo nevhodnou elektrickou inštaláciou
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
 • záruka na výrobok sa taktiež nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vandalizmu, extrémnym poveternostným podmienkam, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach, pre ktoré výrobok nebol určený.

5. Postup zadávanie reklamácie:

 • Telefonicky kontaktovať predajcu
 • Po dohode písomne zaslanie fotodokumentácie a podrobného popisu závady

Kupujúci je zodpovedný za prepravu výrobku na vyriešenie reklamácie a za prípadné škody pri nej spôsobené. Výrobok na reklamáciu zasielajte len v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom prepravnom ochrannom obale, ktorý zabezpečí výrobok proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas manipulácie a prepravy. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Zásielka, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Výrobok na vyriešenie reklamácie sa nesmie zasielať predávajkúcemu na dobierku. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude takto zaslaná zásielka prijatá a vráti sa späť na adresu odosielateľa bez možnosti nároku na kompenzáciu poštovných nákladov. Reklamovaný výrobok sa musí odoslať od kupujúceho v čistom stave (znečistenie od prevádzkových kvapalín a mazadiel, hrubé organické nečistoty) a mechanicky v nepoškodenom stave. Náklady na prepravu za reklamáciu tovaru v smere od kupujúceho k predávajúcemu, alebo v smere od kupujúceho do servisného strediska hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sú nevratné. Spiatočná preprava po vybavení oprávnenej reklamácie v smere od predávajúceho ku kupujúcemu je hradená predávajúcim.

V prípade, že bolo začaté reklamačné konanie, nie je možné zásielku vrátiť a odstúpiť od zmluvy ani uplatňovať si vrátenie peňazí, kým toto reklamačné konanie nie je ukončené.

6. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby na výrobku, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť výrobku. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby
b) výmenu chybnej súčiastky, alebo dielu, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielu
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý a uvedený do činnosti


7. Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa výrobok mohol riadne používať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. Pokiaľ výmenu chybného výrobku za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možné uskutočniť, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na výrobok je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu na výrobku, alebo jeho časti, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu výrobku v plnom rozsahu jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb na reklamovanom výrobku.

9. Neoprávnené reklamácie

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím (rozhodujúci je dátum podania na pečiatke pošty, alebo dátum správy elektronickej pošty). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho e-mailom, alebo bežnou poštou a výrobok odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

10. Formuláre

10.1. Kupujúci si môže svoje právo na reklamáciu výrobku uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným na adresu obchod@marketsk.sk vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľný dôvod reklamácie. Kupujúci môže využiť aj formulár na reklamáciu výrobku. Odkaz pre stiahnutie formulára Reklamačný protokol - popis závady.

Tieto Reklamačné podmienky vstupujú do platnosti 01.02.2016

OTJlNzZhN