AKCIA - VÝHODNÉ CENY PRE ZOSTAVY KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU - RÝCHLE DODANIE - TOVAR SKLADOM
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
v pracovných dňoch 09 - 16 h
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
22.10.2021
Kreatívne sedáky pre školy
Kreatívne sedáky pre školy a školské kluby. Sedáky umožňujú vytvárať ľubovolné zostavy spájaním jednotlivých modulov. Voliteľné farebné kombinácie poť... čítať celé
15.05.2021
Antibakteriálna farba
NOVINKA - Antibakteriálna farba RAL 9010X - biela, pre lekárske a laboratórne skrine. Teraz ponúkame možnosť voľby nového typu povrchovej úpravy lakov... čítať celé
19.04.2021
Školské stoličky a lavice
Nový školský nábytok sme dnes zaradili do kategórie ŠKOLA, máme pre vás ponuku školských stoličiek a stolov aj s s výškovým nastavením a ponuku školsk... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
 1. Úvod
 2. Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky
 1. Základné informácie
 2. Zánik nároku na reklamácie
 3. Odoslanie tovaru na reklamáciu
 4. Výluka zo záruky
 5. Ako podať reklamáciu
 6. Odstrániteľné chyby
 7. Neodstrániteľné chyby
 8. Poskytnutie zľavy
 9. Neoprávnená reklamácia
 10. Reklamačné formuláre

 

1. Základné informácie - vymedzenie pojmov

1.1. Objednávateľ podnikateľ (ďalej len "kupujúci") je fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnicka osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, alebo osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do evidencie podľa podľa osobitého predpisu, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a kupuje tovar, služby, alebo dielo v rámci potrieb svojho podnikania, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja, alebo obchodovania s ním.

1.2 Objednávateľ spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo akejkoľvek inej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania, kupuje tovar, služby, alebo dielo výhradne len pre svoju osobnú potrebu.

1.3 Predávajúci je spoločnosť A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava1, odd. Sro, vložka č. 77966/B zo dňa 21.12.2011 a koná v rámci predmetu svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti. (ďalej len "predávajúci")

Reklamácia sa musí podať vždy v písomnej forme. V zákonom stanovenej lehote musí byť doručená elektronickou poštou /e-mailom, alebo ako bežná poštová zásielka na adresu predávajúceho.

Dôležité upozornenie:

Ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ prevezme zásielku s viditeľne poškodeným tovarom, alebo s viditeľne poškodeným prepravným obalom a s vodičom prepravnej služby nespíše záznam o vadách na tovare, ktorý bude súčasťou preberacieho listu prepravnej spoločnosti, tak berie na vedomie, že že nedodržanie týchto pokynov môže výrazne skomplikovať posudzovanie reklamácie, alebo to môže byť dôvod na neuznanie reklamácie a kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi nebude možné uplatniť si reklamáciu na poškodený tovar a tovar bude z reklamačného konania zamietnutý!

Pri zistení poškodenia na prepravnom obale je potrebné na preberací protokol prepravnej spoločnosti uviesť text: PREBRATÉ S VÝHRADOU.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, či iné viditeľné vady, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, alebo nesprávne množstvo, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky písomne, najneskôr však do jedného pracovného dňa od prijatia zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo viditeľných vád, či nesprávne dodaného množstva už nie je možné uznať. V reklamácií je kupujúci povinný závady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

Pred prvým použitím je kupujúci / kupujúci spotrebiteľ povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami a pokynmi dôsledne riadiť.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim / kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci / kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci / kupujúci spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Pri riešení reklamácie môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu, alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko, alebo výrobné oddelenie, kde bol tovar vyhotovený a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe takéhoto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.
Práva zo zodpovednosti za vady na tovare sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný subjekt určený na vykonanie opravy (autorizované stredisko, autorizovaný zmluvný partner), ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho / kupujúci spotrebiteľ bližšie, uplatní kupujúci / kupujúci spotrebiteľ právo na opravu v tomto subjekte určenom k uskutočneniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju následne postúpi autorizovanému stredisku. Pokiaľ je to technicky a poersonálne mopžné, predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

2. Zánik nároku na uplatnenie záruky:

Ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ poškodí tovar spôsobom:

 • neodborná montáž
 • neodborné uvedenie do prevádzky
 • neodborné zaobchádzanie,
 • porušenie ochrannej pečate alebo ochrannej nálepky, ktoré sú súčasťou tovaru,
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom určeným výrobcom pre jeho používanie (parametre uvedené v popise alebo v dokumentácii),
 • porušenie pravidla uvedeného v bode č. 1 týchto reklamačných podmeinok - včasné oznámenie mechanického poškodenia tovaru, ktoré bolo zistené do 24 hodín od doručenia zásielky,

tak v takýchto prípadoch kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi zaniká nárok na uplatnenie záruky!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V prípade, ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ zistí, že k výrobku nie je priložený návod na montáž a použitie, alebo záručný list, tak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý vykoná nápravu a zaistí dodanie potrebných dokumentov pre kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa zaslaním elektronickou poštou / e-mailom, prípadne bežnou poštovou zásielkou.

Ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ uvedie tovar do činnosti, alebo začne s montážou alebo kompletáciou tovaru v prípade, že nemá potrebné dokumenty pre montáž a prevádzku a takto neodborným konaním zapríčiní poškodenie tovaru, ktorý začal kompletovať, alebo prevádzkovať bez vyššie uvedených dokumentov, nemá kupujúci / kupujúci spotrebiteľ nárok na uznanie záručnej reklamácie na tobvar a nemá nárok na úhradu škody, ktorá by vznikla neodbornou činnosťou kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa a bola by spôsobená na majetku kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa, alebo na majetku tretích strán.

V prípade poškodenia tovaru podľa vyšie uvedených skutočností (bod č.2) môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ vyhotoviť písomný opis rozsahu poškodenia a priloží aj fotodokumentáciu reklamovaných častí tovaru (urýchli sa tým skúmanie a posudzovanie a stanovenie riešenia zo strany výrobcu) a takto pripravený dokument odošle na adresu predávajúceho (e-mail, alebo bežná pošta). Predávajúci poskytne inštrukcie ako, kde a kedy je možné tovar opraviť, prípadne informuje kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa o nožnosti zaslania náhradného dielu na výmenu a rovnako informuje kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa o sume za opravu alebo výmenu tovaru, alebo jeho časti a sume za dopravné náklady.

3. Čo musí obsahovať prepravný balík pre odoslanie reklamácie k predávajúcemu

Prepravný balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu faktúry
 • popis závady, spôsob vzniku závady, ako sa vada na tovare prejavuje
 • kontaktné údaje kupujúceho / kupujúci spotrebiteľ (adresa pre odoslanie vybavenej reklamácie, tel. číslo, e-mail, kontaktná osoba)

V prípade, že dôjde k vade na tovare v záručnej dobe, má kupujúci / kupujúci spotrebiteľ právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi poškodený tovar novým tovarom, alebo po vzájomnej dohode môže byť dodaný aj tovar iného typu, pričom ak vznikne prípadný cenový rozdiel navýšením ceny oproti pôvodnej cene za tovar, tak sa tento cenový rozdiel navýšením rieši ako doplatok cenového rozdielu a kupujúci / kupujúci spotrebiteľ tento navýšený rozdiel ceny doplatí predávajúcemu. Ak vznikne prípadný cenový rozdiel znížením ceny oproti pôvodnej cene za tovar, tak sa tento cenový rozdiel zníženia rieši ako vrátenie cenového rozdielu a predávajúci tento znížený rozdiel ceny vráti kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi, pričom kupujúci / kupujúci spotrebiteľ si nemôže uplatňovať žiadne iné finančné nároky, alebo kompenzácie.

4. Na čo sa nevzťahuje záruka

V záujme hladkého vybavenia reklamácie odporúčame venovať zvýšenú pozornosť nižšie uvedeným informáciám. Záruka na tovar sa nevzťahuje na tieto dôvody:

 • bežné opotrebenie tovaru a jeho povrchových častí, bežné opotrebenie tovaru a jeho vnútorných častí, bežné opotrebenie príslušenstva a vybavenia v súlade s používaním tovaru podľa jeho spôsobu určenia pokiaľ sa nemenia funkčné vlastnosti tovaru
 • nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené nevhodným použitím, nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené nevhodným zaťažovaním tovaru, nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené vystavením tovaru, jeho častí a príslušenstva preťaženiu nad stanovenú prípustnú maximálnu nosnosť
 • nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené znečistením tovaru, jeho častí a príslušenstva v dôsledku nevykonania údržby alebo nedodržaním predpísaného intervalu servisných prehliadok
 • používanie tovaru v podmienkach, pre ktoré svojím technickým riešením, konštrukciou a určením výrobcu nie je tovar pre používanie určený
 • vystavenie tovaru v prostredí, ktoré nezodpovedá prostrediu, pre ktoré je tovar určený, prostredie s vysokou teplotou, prašné a vlhké prostredie, prostredie s pôsobením chemických a iných agresívnych látok a ich výparov 
 • poškodenie sedadla a operadla stoličky, kresla, sedáku, taburetky: poškodenie látkového, sieťovaného, koženkového, alebo koženého poťahu, poškodenie plastového, alebo dreveného sedadla, ktoré vzniklo v dôsledku používania oblečenia, ktoré má na dotykovej ploche pri kontakte so sedadlom a operadlom kovové a plastové časti (zipsy, kovové a plastové spony a iné tvrdé plastové, alebo kovové časti), používanie znečisteného pracovného odevu od riedidiel, farieb, rozpúšťadiel a ostatných prevádzkových chemikálií, s výnimkou ak poťah, alebo materiál stoličky nebol výslovne určený pre takýto typ prevádzky, mechanické poškodenie od výzbroja a výstroja pripevneného na tele sediacej osoby (ozbrojené a strážne zložky), poškodenie vzniknuté prekročením maximálnej povolenej nosnosti
 • poškodenie mechaniky stoličky a kresla: poškodenie stoličkovej mechaniky, podstavca, koliesok, klzákov, plynového piesta, prípadne voliteľného príslušenstva nedodržaním a nerešpektovaním predpísanej maximálnej povolenej nosnosti stoličky alebo kresla, poškodenie podrúčiek hrubým mechanickým pôsobením, poškodenie hojdacej a aretačnej mechaniky preťažením a hrubým používaním maximálneho náklonu operadla, mechanické nárazy na podstavec
 • poškodenie vonkajším vplyvom, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí pokiaľ tovar nie je určený na prevádzku v takomto prostredí
 • poškodením tovaru vyvvolaným zásahom neoprávnenej osoby (neodborné opravy alebo úpravy)
 • poškodením elektrickým prepätím pri údere blesku do rozvodnej sústavy, alebo nevhodnou elektrickou inštaláciou
 • poškodením pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
 • záruka na tovar sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vandalizmu, pôsobením extrémnych poveternostných podmienok, prevádzkovaním tovaru v extrémnych a neobvyklých podmienkach, pre ktoré tovar nebol určený

5. Postup zadávanie reklamácie:

 • Telefonicky kontaktovať predajcu
 • Po dohode vypracovať písomnú formu reklamácie, vyhotoviť a zaslať fotodokumentáciu a podrobný popis reklamovanej vady

Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ môže reklamovať len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním. Kratšia životnosť tovaru spôsobená nadmerným používaním teda nemôže byť považovaná za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi riadiť sa reklamačným poriadkom predávajúceho. Tovar nie je možné bez komunikácie s predávajúcim poslať na jeho adresu. Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ by sa takto vystavil riziku že reklamácia nebude prijatá.

Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ je zodpovedný za prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu a tým aj za prípadné vzniknuté škody pri nej spôsobené. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu, alebo priamo do servisného strediska hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú. Spätnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Ak je to možné, tovar na reklamáciu odporúčame zasielať v originálnom obale, alebo v primerane vyhovujúcom náhradnom prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru (odporúčame používať viacvrstvové kartónové obaly alebo lepenky, špeciálne výplňové materiály - vzduchové, penové alebo polystyrénové chrániče, vonkajšie ochranné baliace fólie a iný vhodný obalový a transportný materiál vždy primeraný k rozmerom a váhe prepravovanej zásielky). Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť za poškodenie pri preprave kupujúci. Zásielku ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená.

Tovar na reklamáciu sa nesmie zasielať na dobierku. Pri zaslaní reklamovaného tovaru ako typ zásielky na dobierku bude táto zásielka zo strany predávajúceho odmietnutá a vrátená späť na adresu odosielateľa.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nečistôt (znečistenie od prevádzkových kvapalín a mazadiel, hrubé organické nečistoty) a mechanicky v nepoškodenom stave.

V prípade, že bolo začaté reklamačné konanie, nie je možné zásielku vrátiť a odstúpiť od zmluvy ani uplatňovať si vrátenie peňazí, kým toto reklamačné konanie nie je ukončené.

6. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby na tovare, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby
b) výmenu chybnej súčiastky, alebo dielu, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielu
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý a uvedený do činnosti

7. Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne používať, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmenu chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možné uskutočniť, môže kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci / kupujúci spotrebiteľ požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovar je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu na tovare, alebo jeho časti, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru v plnom rozsahu jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah vady na reklamovanom tovare.

9. Neoprávnené reklamácie

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika, alebo autorizovaného strediska, alebo technickým oddelením výrobcu. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu / kupujúcemu spotrebiteľovi s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím / kupujúcim spotrebiteľom (rozhodujúci je dátum podania na pečiatke pošty na poštovej zásielke, alebo dátum správy v prijatej elektronickej pošte). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho e-mailom, alebo bežnou poštou a výrobok odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho / kupujúceho spotrebiteľa.

10. Formuláre

Kupujúci / kupujúci spotrebiteľ si môže svoje právo na reklamáciu tovaru uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným na adresu obchod@marketsk.sk vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľný dôvod reklamácie. Kupujúci môže využiť aj formulár na reklamáciu tovaru. Odkaz pre stiahnutie formulára Reklamačný protokol - popis závady.

Tieto Reklamačné podmienky vstupujú do platnosti 01.02.2016

Posledná revízia 10.04.2020

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
© 2022 - marketsk.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk